Kdo jsme

Společnost pro rozvíjení občanské odpovědnosti vznikla na podzim roku (1998) z iniciativy několika uvědomělých studentů působících na různých pražských i mimopražských vysokých školách. Je společenstvím mladých lidí, kteří se pokoušejí porozumět nejpalčivějším problémům současnosti a v rámci svých možností se snažících přispívat k jejich postupnému odstraňování.

Ti, kdo stáli u jejího zrodu, si uvědomili, že právě nahlédnutí do podstaty stále narůstajících problémů, odpovědné jednání v každodenním životě, diskuse a upozorňování na hrozící obtíže jsou jedním z možných východisek z dnešní, rozhodně ne ještě beznadějné, situace. Jimi vybudovaná společnost prošla v průběhu minulých měsíců bouřlivým vývojem a nyní nabízí všem potenciálním zájemcům adekvátní místo pro diskusi aktuálních společenských problémů.

Hlavní aktivitou našeho spolku je pořádání pravidelných tématických setkání, která mají umožnit hlubší porozumění jednotlivých problémů. Na těchto setkáních diskutujeme předem vybraná témata s odborníky z daných oblastí. Výběr témat je poměrně široký: většinou se týkají problémů spjatých s fenoménem konzumní společnosti, otázek ekologických, etických, nacionálních a problémů souvisejících s globalizací.

Věnujeme se ale i konkrétním otázkám jako je extremismus a radikalismus, rozpad rodiny, možné energetické úspory, reforma systému školství či ochrana lidských práv. Do budoucna se okruh otázek pravděpodobně zúží.

K dispozici dostávají účastníci diskusí předem vypracované materiály, které mají umožnit odpovídající kvalitativní úrověň následujícího setkání. Z každého setkání je zpracován zápis, aby vyřčené myšlenky a nastolené otázky neupadly do zapomnění.

Společnost má svůj symbol, jehož ručně vyrobené ztvárnění dostávají všichni členové i hosté Společnosti.

Pokud ve vás předcházející řádky vzbudily zájem účastnit se činnosti našeho spolku, neváhejte a zúčastněte se našeho nejbližšího setkání. Více informací je v rubrice novinky. Každý nový člen je srdečně vítán!